ครูผู้สอนของ DLIT
สุรีย์ สุคนธ์วารี
ปรียานาถ สุขสวัสดิ์

ภาษาอังกฤษ ป.1 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
ต ๑.๑ , ต ๑.๒ , ต ๑.๓ , ต ๒.๑ , ต ๒.๒ , ต ๔.๑ , ต ๔.๒
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
สุรีย์ สุคนธ์วารี, ปรียานาถ สุขสวัสดิ์
Tags
รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ ป.1 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
ผลิตโดย สพฐ.
มาตรฐาน ต 1.1 ต 1.2 ต 1.3 ต 2.1 ต 2.2 ต 4.1 ต 4.2

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ