ครูผู้สอนของ DLIT
สุรีย์ สุคนธ์วารี
ปรียานาถ สุขสวัสดิ์

Days in a Week

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
ต ๑.๑ , ต ๑.๒ , ต ๒.๒
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
สุรีย์ สุคนธ์วารี, ปรียานาถ สุขสวัสดิ์
Tags
รายละเอียด

Days in a Week
ผลิตโดย สพฐ.
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3    
มาตราฐาน ต.1.1  ต.1.2 ต.2.2

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ