ครูผู้สอนของ DLIT
สุรีย์ สุคนธ์วารี
ปรียานาถ สุขสวัสดิ์

สื่อการฟังจับใจความ ชาวอ่างทองพร้อมใจ ในวิถีอาเซียน

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4, มัธยมศึกษาปีที่ 5, มัธยมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
ท ๒.๑ , ท ๓.๑
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
สุรีย์ สุคนธ์วารี, ปรียานาถ สุขสวัสดิ์
Tags
รายละเอียด

สื่อการฟังจับใจความ : ชาวอ่างทองพร้อมใจ ในวิถีอาเซียน
ผลิตโดย อ.ระพีร์ ปิยจันทร์
กลุ่มสาระ ภาษาไทย ม.4-6
มาตรฐาน ท 2.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 8
มาตรฐาน ท 3.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 4, 6

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ