ครูผู้สอนของ DLIT
บุปผา ล้วนเล็ก
เครือรัตน์ ฤทธิเดช

ภาษาไทย ป.3

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
บุปผา ล้วนเล็ก, เครือรัตน์ ฤทธิเดช
Tags
รายละเอียด

การตั้งคำถาม ตอบคำถาม จากการอ่านเชิงเหตุผล ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
การตั้งคำถาม ตอบคำถาม จากการอ่านเชิงเหตุผล ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ตอนที่ 1 การอ่านบทเพลง คลิกที่นี่
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ตอนที่ 2 การอ่านบทร้อยกรอง คลิกที่นี่
ชนิดและหน้าที่ของคำ (คำนาม) ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ชนิดและหน้าที่ของคำ (คำนาม) ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
การใช้พจนานุกรม ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
การใช้พจนานุกรม ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
ประโยคคำถาม ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ประโยคคำถาม ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
ประโยคปฏิเสธ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ประโยคปฏิเสธ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 2 คลิกที่นี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กก คลิกที่นี่
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กบ คลิกที่นี่
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กด คลิกที่นี่
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กน คลิกที่นี่
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ