ครูผู้สอนของ DLIT
ศรีอัมพร ประทุมนันท์
ปริศนา กลั่นเขตรกรรม
บังอร สุไลมาน
ทองเพชร ฤทธิ์เวโรจน์
พิสมัย พันสาย
มยุรี ศิริยานนท์

ภาษาไทย ป.6

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
ศรีอัมพร ประทุมนันท์, ปริศนา กลั่นเขตรกรรม, บังอร สุไลมาน, ทองเพชร ฤทธิ์เวโรจน์, พิสมัย พันสาย, มยุรี ศิริยานนท์
Tags
รายละเอียด

การอ่านจับใจความสารคดี คลิกที่นี่

การเขียนแผนความคิด คลิกที่นี่

การอ่านจับใจความบทความ คลิกที่นี่

การเขียนเรียงความ คลิกที่นี่

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คลิกที่นี่

การเขียนย่อความจากพระบรมราโชวาท คลิกที่นี่

การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ คลิกที่นี่

การโฆษณา คลิกที่นี่

คำเป็น คำตาย คลิกที่นี่

การระบุลักษณะของประโยค คลิกที่นี่

การเขียนคำขวัญ คลิกที่นี่

ภาษาพูด ภาษาเขียน คลิกที่นี่

 

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ