ครูผู้สอนของ DLIT
สุรีย์ สุคนธ์วารี
ปรียานาถ สุขสวัสดิ์

ภาษาไทย ป.1

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผู้สอน
สุรีย์ สุคนธ์วารี, ปรียานาถ สุขสวัสดิ์
Tags
รายละเอียด

การเตรียมความพร้อม  คลิกที่นี่

แต่งประโยค ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

พยัญชนะไทย ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

คำคล้องจอง คลิกที่นี่

พยัญชนะไทย ตอนที่ 2  คลิกที่นี่

สระอัว ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การเขียนสระอา   คลิกที่นี่

ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง คลิกที่นี่

การอ่านคำประสมสระอู   คลิกที่นี่

อ่านสะกดคำ คลิกที่นี่

การเขียนคำประสมสระอู   คลิกที่นี่

ประโยคสามส่วน คลิกที่นี่

การอ่านคำประสมสระอี   คลิกที่นี่

พยางค์ คลิกที่นี่

การเขียนคำประสมสระอี คลิกที่นี่

 

การเขียนสระโอ  คลิกที่นี่

 

แต่งประโยค ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

 

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ