DLIT Classroom Resources คลังสื่อการสอน DLIT (177)
สื่อวิทย์สอนสนุก เฮลิคอปเตอร์ พลังลม Helicopter หลอดพลาสติกธรรมดา ๆ จะกลายเป็น เฮลิคอปเตอร์ได้อย่างไร แล้วมันจะมาเกี่ยวโยงกับการส
ทำไมต้องมี Tense? กาล (tense) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในภาษาอังกฤษ
สื่อวิทย์สอนสนุก กระป๋องร้องได้ มาสนุกกับการสร้างเครื่องดนตรี “กระป๋องร้องได้” ด้วยสองมือของตัวเอง จากวัสดุเหลือใช้อย
สื่อวิทย์สอนสนุก กล้องสายรุ้ง มาหาสื่อใหม่ ๆ ในการสอนเรื่อง แสงสีขาวซึ่งประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ หรือ สเปกตรัม ด้วยอุปกรณ์ที่ดัดแปลง
สื่อวิทย์สอนสนุก ขวดรั่วหรือไม่รั่ว นี่ไม่ใช่คำถาม หรือ ปริศนาชิงรางวัลใด ๆ แต่ “ขวดรั่วหรือไม่รั่ว” ของคุณครูเฉลิมชั
  ดูทั้งหมด 
คลังสื่อการสอน (1352)
จำนวนหนึ่ง
จำนวนหนึ่ง ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1" หน้า 3 http://www.scimath.org/ebook/math/p1/student/
จำนวนสอง
จำนวนสอง ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1" หน้า 5 http://www.scimath.org/ebook/math/p1/student/  
จำนวนสี่
จำนวนสี่ ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1" หน้า 9 http://www.scimath.org/ebook/math/p1/student/  
จำนวนห้า
จำนวนห้า ผลิตโดย สสวท. สื่อชิ้นนี้ประกอบการใช้งานกับ "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1" หน้า 11 http://www.scimath.org/ebook/math/p1/student/  
Everything About English : Numbers
ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณจะได้รู้และเข้าใจทุกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลข (numbers) ในภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การออกเสียงที่ถูกต้อง, คำที่มักเขียนผิด, เคล็ดลับการนับจำนวนตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงพันล้าน, คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับตัวเลข ฯลฯ โดยอาจารย์คริสโตเฟอร์ ไรท์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาสอนด้วยวิธีการที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายและดูสนุก
  ดูทั้งหมด 
คลังสื่อการสอน: แผนการจัดการเรียนรู้ (538)
ภาษาอังกฤษ ป.1 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ป.1 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ ผลิตโดย สพฐ. มาตรฐาน ต 1.1 ต 1.2 ต 1.3 ต 2.1 ต 2.2 ต 4.1 ต 4.2
ภาษาอังกฤษ ป.1 (หน่วยที่ 1) Hello  English
ผลิตโดย สพฐ. การเรียนรู้ตัวอักษร A – Z เป็นความรู้พื้นฐานที่มีความจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษ อันจะเป็นการนำไปสู่การเรียนรู้คำศัพท์ ประโยค และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่อไป มาตรฐาน / ตัวชี้วัด ต 1.1 ป.1/1-4 ต 1.2 ป.1/1 ป.1 /4 ต 1.3 ป.1/1 ต 2.1 ป.1 /1 ป.1/3 ต 2.2 ป.1/1 ต 4.2 ป.1/1
ภาษาอังกฤษ ป.1 (หน่วยที่ 2) Myself
ผลิตโดย สพฐ. การทราบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเป็นสิ่งจาเป็นที่นักเรียนต้องใช้เป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน / ตัวชี้วัด ต 1.1  ป.1/2-4 ต 1.2  ป.1/1 ป.1/4 ต 1.3  ป.1/1 ต 2.1  ป.1/3 ต 4.1  ป.1/1
ภาษาอังกฤษ ป.3 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ ป.3
ผลิตโดย สพฐ. มาตรฐาน / ตัวชี้วัด ต 1.1 ต 1.2 ต 1.3 ต 2.1 ต 2.2 ต 3.1 ต 4.1 ต 4.2
ภาษาอังกฤษ ป.3 (หน่วยที่ 1) Home Sweet Home
ผลิตโดย สพฐ. การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว คำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆ คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ ภายในบ้าน และพูดแนะนำสมาชิก สื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกันเป็นการใช้ภาษาจากสื่อใกล้ตัว ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาในการสื่อสาร  และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ มาตรฐาน / ตัวชี้วัด ต 1.2  ป.3/3              ป.3/4              ป.3/5    ต 1.3  ป.3/2    ต 2.1  ป.3/1 ต 2.2  ป.3/1    ต 3.1  ป.3/1   ต 4.1  ป.3/1    ต 4.2  ป.3/1
  ดูทั้งหมด 
คลังสื่อการสอน: สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object (1061)
Days in a Week
Days in a Week ผลิตโดย สพฐ. กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3     มาตราฐาน ต.1.1  ต.1.2 ต.2.2
My Favorite Place
My Favorite Place ผลิตโดย สพฐ. กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3     มาตราฐาน ต.2.2
ครอบครัวของฉัน
สมาชิกในครอบครัวของฉัน
สมาชิกในครอบครัวของฉัน ผลิตโดย สพฐ. กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.1 มาตราฐาน ส 2.2
แผนภูมิรูปภาพ
แผนภูมิรูปภาพ ผลิตโดย สพฐ. กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 มาตราฐาน ค 5.1
  ดูทั้งหมด 
คลังสื่อการสอน: อื่นๆ (40)
สื่อการฟังจับใจความ ชาวอ่างทองพร้อมใจ ในวิถีอาเซียน
สื่อการฟังจับใจความ : ชาวอ่างทองพร้อมใจ ในวิถีอาเซียน ผลิตโดย อ.ระพีร์ ปิยจันทร์ กลุ่มสาระ ภาษาไทย ม.4-6 มาตรฐาน ท 2.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 8 มาตรฐาน ท 3.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 4, 6
สื่อการฟังจับใจความ อ่างทองสมานฉันท์ สายสัมพันธ์อาเซียน
สื่อการฟังจับใจความ อ่างทองสมานฉันท์ สายสัมพันธ์อาเซียน ผลิตโดย ครูระพีร์ ปิยจันทร์ ภาษาไทย ม.4-6 มาตราฐาน ท 2.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 8 มาตราฐาน ท 3.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 4, 6
สื่อการฟังจับใจความ รู้เขารู้เรา เข้าใจสุขภาพ
สื่อการฟังจับใจความ รู้เขารู้เรา เข้าใจสุขภาพ ผลิตโดย ครูระพีร์ ปิยจันทร์ ภาษาไทย ม.4-6 มาตราฐาน ท 2.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 8 มาตราฐาน ท 3.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 4, 6  
สื่อการฟังจับใจความ ทัศนคติใหม่ของชาวไทยในประชาคมอาเซียน
สื่อการฟังจับใจความ ทัศนคติใหม่ของชาวไทยในประชาคมอาเซียน ผลิตโดย ครูระพีร์ ปิยจันทร์ ภาษาไทย ม.4-6 มาตราฐาน ท 2.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 8 มาตราฐาน ท 3.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 4, 6
สื่อการฟังจับใจความ โอกาสดี ๆ มีมากับอาเซียน
สื่อการฟังจับใจความ โอกาสดี ๆ มีมากับอาเซียน ผลิตโดย ครูระพีร์ ปิยจันทร์ ภาษาไทย ม.4-6 มาตราฐาน ท 2.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 8 มาตราฐาน ท 3.1 ตัวชี้วัด 1, 2, 3, 4, 6
  ดูทั้งหมด 
การพัฒนาวิชาชีพครู (1079)
สนุกกับภาษาไทย (ราชาศัพท์) ครูรัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
ถ้าคุณมีปัญหาในการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะ ”คำราชาศัพท์” เนื้อหาที่ต้องอาศัยการท่องจำ ชมวิธีการสอนของ ครูรัชเก้า ลิ้มลิขิตอ
ฝึกการอ่านจับใจความในเด็กออทิสติก ครูอารม คล้ายคลุม
ปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ ครูอารม คล้ายคลุม (ครูก็อต) จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจคว
จุดประกาย นักวิทยาศาสตร์น้อย ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อันแสนสนุกของ ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพื่อเรียนรู้หลักการของเสียง การกำเนิดเสียง และ ก
ห้องเรียนมีชีวิต ครูสุขพงศ์ ทัศนกุลกิจ
สอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย เพื่อให้นักเรียนสนใจ และ เข้าใจบทเรียนง่ายๆ เช่น ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได
เมตริกซ์ กับฟุตบอล ครูปิยะ รอดบำเรอ
เรื่องฟุตบอลเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจ อ.ปิยะ จึงนำเรื่องฟุตบอลมาสอนเมตริกซ์ ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการนำไปใช้ในชีวิตจริง  
  ดูทั้งหมด 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559