คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาเลเซีย 2
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เรียนรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกันในเมืองหล­วงของคนแต่ละเชื้อชาติ เข้าใจเรื่องของำารปกครองและพาไปชมเมืองให­ม่ปุตราจายา

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559