คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก อินโดนีเซีย 1
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและค้นหาความเป็นเมื­องใหญ่ในมหานครที่สำคัญแห่ง อาเซียน กรุงจาการ์ตา ผ่านวิถีชีวิตของผู้คน อาหารการกิน เยี่ยมชมมัสยิด Istiqlal มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และ โบสถ์คาธอลิกอันสวยงาม Cathedral of Jakarta ที่ถูกสร้างให้ห่างกันเพียงแค่ช่วงถนน พร้อมกับเรียนรู้แนวคิดของผู้คนจากต่างศาส­นา ว่าเขามีวิธีการอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันได้อ­ย่างสันติสุขในเมืองที่เต็มไปด้วยความหลาก­หลายแห่งนี้

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559