คลังสื่อการสอน
ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สาธารณรัฐเชค 1
ชั้น : ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

เรียนรู้ศิลปและสถาปัตยกรรมแบบโกธิคและนีโ­อโกธิคที่ปราสาทปรากและวิ หารเซนท์วิตุส, ดูงานศิลปของ Mucha ศิลปินชื่อดังแห่งกรุงปรากที่ Mucha Museum, ดูประวัติศาสตร์ของสะพานชาร์ลส สะพานเก่าที่มีรูปปั้นนักบุญที่มีชื่อเสีย­งประดับอยู่ 301 รูปปั้น แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ รูปปั้นของนักบุญเนโปมุก

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559