คลังสื่อการสอน
ลมกรด
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายปรากฏการณ์ลมกรด และการเกิด รวมทั้งความสำคัญและการประยุกต์ใช้ของลมกรด
2. อธิบายปรากฏการณ์ลมต้าน ผลของลมต้านในการเดินอากาศ และประโยชน์การประยุกต์ใช้
3. อธิบายปรากฏการณ์ลมส่งท้าย ผลของลมส่งท้ายในการเดินอากาศ และประโยชน์การประยุกต์ใช้

จัดทำโดย :
อาจารย์บุศราศิริ ธนะ
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559