คลังสื่อการสอน
แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา จังหวัดลำพูน
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
การจัดทำสื่อการเรียนรู้ รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ตอนแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้สอนและผู้เรียนมีความรู้ใูนสาระทางธรณีวิทยาของจังหวัดลำพูน มีจุดศึกษาที่สามารถศึกษาตัวอย่างหินชนิดต่างๆ รู้และเข้าใจลักษณะทางธรณีวิทยาของจุดศึกษาพอสังเขป และสามารถประยุกต์ความรู้นี้เข้ากับจุดศึกษาอื่นๆในท้องถิ่นที่ตั้งของผู้สอนและผู้เรียนได้ คู่มือสื่อการสอนฉบับนี้ได้ประมวลภาพรวมของสื่อการสอน เน้นย้ำเนื้อหาสาระ และเพิ่มเติมรายละเอียดบางอย่างที่ไม่มีในสื่อการสอน เพื่อให้เนื้อหาในสื่อการสอนมีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่อไป

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา แพจุ้ย
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559