คลังสื่อการสอน
ดินถล่ม
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 6.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถแยกแยะชนิดของการวิบัติของที่ลาดเอียงบางรูปแบบได้ และเข้าใจได้ว่าการวิบัติของที่ลาดเอียงยังมีอีกหลายจาพวกที่นักเรียนจะต้องหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป เฉพาะเรื่องของดินถล่มนั้นสื่อการสอนตอนนี้ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่อาจมีสาเหตุจากการกระทาของมนุษย์เข้าไปกระตุ้นหรือเร่งเร้าให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มก่อนกำหนดเวลาตามธรรมชาติด้วยก็ได้ และเข้าใจว่าเหตุการณ์ดินถล่มในบริเวณพื้นที่ใช้งานของมนุษย์จะเกิดเป็นพิบัติภัยได้อย่างไร

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ม่วงน้อยเจริญ
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559