คลังสื่อการสอน
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 2.1 ,ว 2.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และได้เห็นตัวอย่างพืชและสัตว์ที่จัดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น สาหรับประเทศไทย ทั้ง ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ไม่รุกราน และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559