คลังสื่อการสอน
ทรัพยากรป่าไม้
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 2.1 ,ว 2.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสรรพชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559