คลังสื่อการสอน
ไบโอมในน้ำ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 2.1 ,ว 2.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นลักษณะของไบโอมในน้ำแบบต่างๆ คือ
- แหล่งน้ำนิ่ง ได้แก่ สระ หนอง บึง และทะเลสาบ
- แหล่งน้ำไหล ได้แก่ ลำธาร ลำคลอง และคลองชลประทาน
- พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้แก่ ป่าพรุ
- แหล่งน้ำกร่อย ได้แก่ ป่าชายเลน
- แหล่งน้ำเค็ม ได้แก่ หาดทราย และหาดหิน

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559