คลังสื่อการสอน
บทบาทของพันธุกรรมและประสบการณ์ต่อพฤติกรรมของสัตว์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือนี้เข้าใจถึงบทบาทของพันธุกรรมและประสบการณ์ต่อพฤติกรรมที่สัตว์แสดง และสามารถอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับประสบการณ์ ปัจจัยใดจะมีบทบาทมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิด เช่นพันธุกรรมจะมีบทบาทมากกว่าประสบการณ์ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในขณะที่ประสบการณ์จะมีความสำคัญและมีบทบาทสูงมากในพฤติกรรมของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

จัดทำโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ยศยิ่งยวด
รองศาสตราจารย์ ดร.ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559