คลังสื่อการสอน
ความหมาย / ความสำคัญของพฤติกรรมต่อการดำรงชีวิต
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายและวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยนักจิตวิทยาและนักพฤติกรรมวิทยา สามารถอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่สัตว์แสดงออก และบทบาทของพฤติกรรมเหล่านั้นที่ช่วยให้สัตว์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมจนสามารถอยู่รอดและสืบเผ่าพันธุ์ต่อๆมา ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่นการเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร ใช้งาน หรือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน

จัดทำโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ยศยิ่งยวด
รองศาสตราจารย์ ดร.ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559