คลังสื่อการสอน
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมแบบ Sex influenced, Sex limited และยีนบนโครโมโซมเพศ (Sex linked gene)
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย
1. การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมแบบ Sex-influenced และ Sex-limited
2. ความแตกต่างของการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมแบบ Sex-influenced และ Sex-limited
3. ความแตกต่างระหว่างโครโมโซมเพศและออโตโซม
4. การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ (Sex-linked gene)
5. ความแตกต่างของการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมแบบ Sex-influenced, Sex-limited และ Sex-linked gene

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.เพลินพิศ โชคชัยชำนาญกิจ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559