คลังสื่อการสอน
กระบวนการเกิดโฟโตเรสไพเรชัน
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายกระบวนการเกิดโฟโตเรสไพเรชัน
2. ระบุออร์แกเนลล์ที่มีหน้าที่ในกระบวนการโฟโตเรสไพเรชัน และกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละออร์แกเนลล์

จัดทำโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559