คลังสื่อการสอน
โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 1. อธิบายโครงสร้างทั่วไปของใบพืช 2. อธิบายการเจริญเติบโตของใบพืช 3. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างใบพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 4. อธิบายความสัมพันธ์ของโครงสร้างของใบและสภาพแวดล้อมที่พืชขึ้นอยู่ จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิต คิดอยู่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559