คลังสื่อการสอน
การเจริญระยะหลังเอ็มบริโอ (Post embryonic development)
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความเข้าใจว่า 1. การเกิดอวัยวะและการเจริญระยะหลังของเอ็มบริโอสัตว์เป็นขั้นตอนที่เกิดต่อเนื่องหลังจากการเจริญระยะ gastrula (แกสทรูลา) ซึ่งเป็นระยะที่มีกลุ่มเซลล์เบื้องต้น ectoderm (เอคโทเดิร์ม) mesoderm (มีโซเดิร์ม) และ endoderm (เอนโดเดิร์ม) แล้ว 2. การเกิดระบบอวัยวะโดยใช้การเกิดระบบประสาทในเอ็มบริโอกบเป็นตัวอย่าง เป็นกระบวนการที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มเซลล์เบื้องต้นทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งมีกระบวนการเติบโต และกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์เกิดขึ้นไปพร้อมกันทำให้เอ็มบริโอมีระบบอวัยวะ และอวัยวะที่เกิดขึ้นโดยแต่ละอวัยวะค่อยๆมีรายละเอียดปรากฏเพิ่มขึ้นตามลำดับเวลาของการเจริญ 3. เอ็มบริโอที่ฟักออกจากเยื่อปฏิสนธิ (fertilization membrane) ฟักจากเปลือกไข่ หรือ คลอดออกมาเป็นตัว มี 2 ลักษณะ ถ้าฟักออกมาแล้วมีลักษณะแตกต่างจากรุ่นพ่อแม่ เอ็มบริโอจะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยกระบวนการ metamorphosis (เมทามอร์ฟอซิส) เพื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ตัวที่มีลักษณะเช่นเดียวกับรุ่นพ่อแม่ หากเอ็มบริโอฟัก หรือคลอดออกมามีลักษณะใกล้เคียงกับรุ่นพ่อแม่จะใช้กระบวนการเติบโตจนกระทั่งได้สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวโตเต็มวัย จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สัตยาลัย ภาควิชาชีววิทยา

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559