คลังสื่อการสอน
การเจริญระยะต้นของเอ็มบริโอ (Early embryonic development)
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความเข้าใจว่า 1. การเจริญระยะต้นของเอ็มบริโอสัตว์เป็นขั้นตอนที่เกิดต่อเนื่องหลังจากเกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปิร์มได้เป็นไซโกต 2. การเจริญระยะต้นของเอ็มบริโอสัตว์มีลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกัน ได้แก่ ระยะคลีเวจ ระยะบลาสทูลา และระยะแกสทรูลา 3. แม้การเจริญระยะต้นของเอ็มบริโอสัตว์ต่างๆมีลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกันดังข้อ 2 แต่การเจริญขั้นต้นแต่ละระยะในสัตว์ต่างกลุ่มมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลเนื่องจากกระบวนการสร้างและสะสมไข่แดง (yolk) ที่เกิดในกระบวนการสร้างไข่ (oogenesis) จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สัตยาลัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559