คลังสื่อการสอน
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและระบบสืบพันธุ์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 1.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกลไกที่ทำให้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศให้ลูกหลานที่มีสมบัติแตกต่างจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ อธิบายได้ว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์ต้องมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยใช้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ซึ่งทำให้เกิดการลดจำนวนชุดของโครโมโซม และเกิดความแปรผันทางพันธุกรรม อธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์ทั้งเพศผู้และเมีย ซึ่งเกิดขึ้นในอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (gonad) ได้แก่อัณฑะ (testis) ในเพศผู้และรังไข่ (ovary) ในเพศเมีย และอธิบายได้ว่าเซลล์สืบพันธุ์ที่ผลิตได้จะถูกนำไปยังแหล่งที่จะเกิดการปฏิสนธิโดยเคลื่อนมาตามท่อในระบบสืบพันธุ์ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สัตยาลัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559