คลังสื่อการสอน
การทำงานเป็นทีมของฮอร์โมนเพื่อควบคุมภาวะดุลยภาพของร่างกาย
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการทำงานร่วมกันของฮอร์โมนหลายตัวในการควบคุมระดับกลูโคสและระดับแคลเซียมในเลือด จัดทำโดย : ศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559