คลังสื่อการสอน
การเคลื่อนที่ของนก
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุส่วนประกอบของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของนก พร้อมทั้งอธิบายหลักในการบิน ลักษณะโครงร่างของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการบิน รูปแบบต่างๆ ของการบินและการเคลื่อนที่ ที่สัมพันธ์กับลักษณะของปีกที่ใช้ในการบินและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ และวิวัฒนาการไปสู่การบิน

จัดทำโดย :
รองศาสตราจารย์วีณา เมฆวิชัย
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559