คลังสื่อการสอน
ระบบต่างๆ ของร่างกาย กายวิภาคกบ
ชั้น : ม.4 ,ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะรูปร่าง ตำแหน่ง และหน้าที่ของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในของระบบอวัยวะต่างๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างระบบอวัยวะต่างๆ ของกบ

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.อัมพร วิเวกแว่ว
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เจริญพร
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559