คลังสื่อการสอน
การรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในสัตว์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อผู้เรียนได้ดูสื่อประกอบการสอนตอนนี้แล้วสามารถ อธิบาย
1. ความหมายของภาวะธำรงดุล (homeostasis)
2. ความหมายของ osmoconformer และ osmoregulator
3. การรักษาสมดุลน้ำและเกลือแร่ในปลาน้ำจืด
4. การรักษาสมดุลน้ำและเกลือแร่ในปลาน้ำเค็ม
5. กลไกการทางานของ Antidiuretic hormone (ADH) ในการควบคุมสมดุลน้ำในร่างกายมนุษย์
6. กลไกการทำงานของ Renin – Angiotensin - Aldosterone System (RAAS) ในการรักษาสมดุลน้ำในร่างกายมนุษย์

จัดทำโดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559