คลังสื่อการสอน
Krebs cycle
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อผู้เรียนได้ดูสื่อประกอบการสอนตอนนี้แล้วสามารถอธิบาย
1. ปฏิกิริยาต่างๆในวัฏจักรเครบส์
2. ออร์แกแนลล์หรือส่วนประกอบของเซลล์ที่เกิดวัฏจักรเครบส์
3. ปัจ จัย / สภาวะที่ทาให้เกิดวัฏจักรเครบส์
4. ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากวัฏจักรเครบส์
5. วิธีการสังเคราะห์ ATP ในวัฏจักรเครบส์

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.จุฑาพันธุ์ พิณสวัสดิ์
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559