คลังสื่อการสอน
โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างและการเรียงตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ และบอกองค์ประกอบทางเคมีของเมมเบรนโปรตีน และเมมเบรนลิพิด พร้อมทัง้ อธิบายโมเดลของเยื่อหุ้มเซลล์ที่เรียกว่า Fluid Mosaic Model ชนิดสารประกอบที่เป็นส่วนประกอบด้านริมนอกของเยื่อหุ้มเซลล์

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.จิรารัช กิตนะ
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559