คลังสื่อการสอน
ฟิสิกส์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนเรียนรู้ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างสัญญาณอานะล๊อคและสัญญาณดิจิทัล
2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์
3. ผู้เรียนทราบถึงหลักการอ่านและเขียนข้อมูลที่บรรจุไว้ในแผ่นดิสก์ประเภทต่างๆ
4. ผู้เรียนประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนแสงผ่านแผ่นเกรตติงกับการวัดระยะห่างของแทร็กข้อมูลบนแผ่นดิสก์ประเภทต่างๆ
5. ผู้เรียนได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างแผ่นดิสก์ประเภทต่างๆ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน
6. ผู้เรียนเห็นความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ที่มีมากมายในชีวิตประจำวัน

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.มนต์เทียน เทียนประทีป
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559