คลังสื่อการสอน
เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าสถิต
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญของไฟฟ้าสถิตผ่านการประยุกต์ใช้งาน
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องผ่านการประยุกต์และสามารถใช้งานกฏทางฟิสิกส์เพื่ออธิบายกลไกต่างๆได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างการใช้งานกฏทางฟิสิกส์ โดยเฉพาะในเรื่องไฟฟ้าสถิต

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559