คลังสื่อการสอน
ภาพสามมิติ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เข้าใจกระบวนการมองภาพสามมิติ
2. สามารถอธิบายฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการมองภาพสามมิติได้อย่างเกมาะสม
3. เข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น โพลาไรเซชันของแสง และแผงแสดงผลผลึกเหลว เป็นต้น

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ทรงพงษ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559