คลังสื่อการสอน
ฟิสิกส์กับของเล่นไทย
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการฟิสิกส์ที่ทำให้เกิดเสียงของของเล่นที่เรียกว่า จักจั่น
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงประโยชน์ของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ถ้าไม่มียางสนใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะ - เวลา 2015-11-28 11:18:16
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559