คลังสื่อการสอน
ฟิสิกส์ของการดำน้ำสกูบา
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุความหมายที่ถูกต้องของศัพท์วิทยาศาสตร์ที่แฝงไว้ในสื่อการสอน อาทิ แรงลอยตัว กฎของเฮนรี
2. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำหลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องมาจากความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว
3. ช่วยให้ผู้เรียนนำหลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำมาอธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ รอบตัว
4. มีความประทับใจในการเรียน เกิดความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว
5. เกิดการคิด วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับหลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำน้ำที่ปรากฏในสื่อการสอน

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559