คลังสื่อการสอน
ฟิสิกส์ของโคมลอย
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนเข้าใจถึงความความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีจลน์ของแก๊สกับการลอยขึ้นของโคมลอย 2. ผู้เรียนเข้าใจถึงความความสัมพันธ์ระหว่างแรงลอยตัวกับการลอยขึ้นของโคมลอย 3. ผู้เรียนเห็นความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ที่มีมากมายในชีวิตประจาวัน จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.มนต์เทียน เทียนประทีป ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559