คลังสื่อการสอน
ฟิสิกส์ของอาวุธปืน – ลูกกระสุนปืน และการเคลื่อนที่
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของปืนโดยอาศัยกฏทางฟิสิกส์ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าความสำคัญของกฏการอนุรักษ์โมเมนตัมผ่านการประยุกต์ใช้งาน 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องผ่านการประยุกต์ใช้งานได้ 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างการใช้งานกฏทางฟิสิกส์ โดยเฉพาะในเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ลูกกระสุนปืน จัดทำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559