คลังสื่อการสอน
การวัดแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนมีแนวทางสำหรับการวัดแรงเข้าสู่ศูนย์กลางโดยตรง 2. นักเรียนมีแนวทางสำหรับการวัดแรงเข้าสู่ศูนย์กลางโดยอ้อม 3. นักเรียนมีความเข้าใจในธรรมชาติของแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้น 4. นักเรียนและผู้สอนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อวิชาฟิสิกส์ ตระหนักได้ว่าความรู้ทางฟิสิกส์มิได้มีไว้ใช้แต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย รวมถึงช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 5. ผู้สอนมีแนวทางในการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเพิ่มขึ้น จัดทำโดย : อาจารย์ ดร.เจษฎา สุขพิทักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559