คลังสื่อการสอน
ไฟฟ้าสถิต
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการทำให้วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าแสดงสมบัติทางไฟฟ้า
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559