คลังสื่อการสอน
เสถียรภาพของนิวเคลียส
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเข้าใจว่าอะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง
2. นักเรียนสามารถเข้าใจว่านิวเคลียสเป็นการกระจุกตัวของประจุบวกในปริมาตรที่เล็กมาก
3. นักเรียนสามารถเข้าใจว่านิวเคลียสไม่แตกสลายไป เพราะแรงคูลอมบ์เนื่องจากประจุบวกภายใน เพราะมีแรงนิวเคลียร์ที่มีขนาดมหาศาลดึงดูดไว้
4. นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของสสารนิวเคลียร์
5. นักเรียนสามารถเข้าใจว่ามวลของนิวเคลียสคืออะไร
6. นักเรียนสามารถเข้าใจว่าผลรวมของมวลนิวคลีออนอิสระที่สมนัยกันกับนิวเคลียสคืออะไร
7. นักเรียนสามารถเข้าใจว่า มวลพร่องนิยามว่าอย่างไร
8. นักเรียนสามารถเข้าใจว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสหาจากมวลพร่องได้อย่างไร
9. นักเรียนสามารถเข้าใจและ โจทย์การคำนวณขั้นต้นเกี่ยวกับเรื่องเสถียรภาพของนิวเคลียสได้ด้วย

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559