คลังสื่อการสอน
ไอโซโทปของธาตุ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของคำว่าไอโซโทปของธาตุ
2. นักเรียนสามารถเข้าใจการทำงานของแมสสเปกโทรมิเตอร์
3. นักเรียนสามารถเข้าใจการจำแนกมวลของไอโซโทปของธาตุด้วยแมสสเปกโทรมิเตอร์
4. นักเรียนสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาโจทย์การคำนวณขั้นต้นเกี่ยวกับไอโซโทปของธาตุและแมสสเปกโทรมิเตอร์

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559