คลังสื่อการสอน
สมมติฐานของเดอ บรอยล์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสมบัติทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
2. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่า สมมติฐานของเดอบรอยล์สามารถอธิบายการที่อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสได้โดยไม่มีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559