คลังสื่อการสอน
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายการเกิดของกระแสงไฟฟ้าเนื่องจากลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กได้
2. นักเรียนอธิบายกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ได้
3. นักเรียนใช้กฎของเลนส์เพื่อหาทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้
4. นักเรียนและผู้สอนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อวิชาฟิสิกส์ ตระหนักได้ว่าความรู้ทางฟิสิกส์มิได้มีไว้ใช้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มากมาย รวมถึงช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
5. ผู้สอนมีแนวทางในการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้น

จัดทำโดย :
อาจารย์อำนาจ สาธานนท์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559