คลังสื่อการสอน
เครื่องวัดไฟฟ้า : โวลท์มิเตอร์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการวัดแรงดันไฟฟ้า
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานเบื้องต้นของโวลต์มิเตอร์แบบเข็มและแบบตัวเลข
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานโวลต์มิเตอร์อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

จัดทำโดย :
อาจารย์อำนาจ สาธานนท์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559