คลังสื่อการสอน
สนามไฟฟ้า
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวคิดของสนามเวกเตอร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักนิยามของสนามไฟฟ้า
3. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณขนาดและระบุทิศของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าหนึ่งจุดได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณขนาดและระบุทิศของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากกลุ่มของประจุได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนทราบอันตรกิริยาระหว่างสนามไฟฟ้ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าได้
6. เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณขนาดและทิศทางของแรงทางไฟฟ้า บนประจุไฟฟ้าอันเนื่องมาจากอันตรกิริยาระหว่างประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าได้
7. เพื่อให้ผู้เรียนทราบลักษณะของสนามไฟฟ้าที่เกิดภายในเนื้อตัวนำและที่บริเวณผิวของตัวนำได้

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559