คลังสื่อการสอน
การสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนทราบสมบัติของเลนส์นูนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพ
2. ผู้เรียนอธิบายหลักการสร้างภาพของกล้องโทรทรรศน์อย่างง่ายที่สร้างขึ้นจากเลนส์นูนสองชิ้นได้
3. ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการทำการทดลองทางฟิสิกส์เพิ่มมากขึ้น
4. ผู้เรียนนำความรู้เรื่องหลักการสร้างภาพของกล้องโทรทรรศน์อย่างง่ายไปอธิบายและเป็นแนวทางในการหาความรู้ที่เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ชนิดอื่นๆ ได้

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.มนต์เทียน เทียนประทีป
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559