คลังสื่อการสอน
การหักเห และการสะท้อนของแสง
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถทำการทดลองเพื่อทดสอบกฎการสะท้อน และกฎการหักเหของคลื่นโดยใช้แสงเป็นตัวแทนของคลื่นได้
2. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสะท้อนและหักเหของแสงมากยิ่งขึ้น
3. นักเรียนและผู้สอนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อวิชาฟิสิกส์ ตระหนักได้ว่าความรู้ทางฟิสิกส์มิได้มีไว้ใช้แต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถนาไปใช้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย รวมถึงช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
4. ผู้สอนมีแนวทางในการทากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการหักเหและการสะท้อนของแสงเพิ่มขึ้น

จัดทำโดย :
อาจารย์พงษ์ ดร.เจษฎา สุขพิทักษ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559