คลังสื่อการสอน
การสร้างและปรับเทียบเทอร์มอมิเตอร์
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้เข้าใจสมบัติทางความร้อนของสาร โดยเฉพาะการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน
2. เพื่อประยุกต์ใช้สมบัติทางความร้อนของสารในการวัดอุณหภูมิ
3. เพื่อให้เข้าในกระบวนการปรับเทียบเครื่องมือวัดเบื้องต้น
4. ได้แนวทางในการออกแบบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ทรงพงษ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559