คลังสื่อการสอน
ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็ว ตัวกลาง
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของคลื่นเสียงได้
2. สามารถอธิบายผลของตัวกลางที่มีต่อคลื่นเสียงได้
3. สามารถอธิบายตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความเร็วของเสียงได้

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ ทรงพงษ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559