คลังสื่อการสอน
ความร้อนกับอุณหภูมิ
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนเข้าใจความหมายของปริมาณความร้อนและอุณหภูมิรวมถึงแยกแยะความแตกต่างระหว่างปริมาณทั้งสอง พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ได้
2. ผู้เรียนสามารถแปลงค่าอุณหภูมิระหว่างสามสเกลหลักซึ่งเป็นที่นิยมใช้ได้แก่องศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์และเคลวินได้
3. ผู้เรียนสามารถคำนวณความยาวที่เปลี่ยนไปของของแข็งที่เป็นผลเนื่องจากความร้อนได้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิประเภทต่างๆได้
5. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากความร้อนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.มนต์เทียน เทียนประทีป
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559